Reklamačný poriadok


ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

Tento reklamačný poriadok  obchodnej spoločnosti Vegana Trading, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Račianska 83 (IČO 51095157), prevádzkujúcej internetový a kamenný obchod Vegana, upravuje  vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri reklamácii tovaru, vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na  internetovej adrese www.vegana.sk.

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti, sa riadia všeobecne záväznými predpismi a ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu, že predávaný tovar, ktorý je obsahom kúpnej zmluvy je bez závad a v požadovanej kvalite a množstve. Ak tomu tak nie je, kupujúci má právo na reklamáciu tovaru.

 

PREDMET REKLAMÁCIE

Predmetom reklamácie môže byť každý tovar doručený kupujúcemu prostredníctvom doručovacej spoločnosti, ktorý nespĺňa vlastnosti, množstvo alebo kvalitu, ktorá je propagovaná na stránkach internetového obchodu vegana.sk, resp. tovar je preukázateľne po dátume spotreby.

Predmetom reklamácie nemôže byť:

Poškodený obal zásielky, ak kupujúci svojim podpisom potvrdil jej prevzatie od doručovateľa

Tovar bez obalu, čiže bez preukázateľnej informácie, že ide o tovar kúpený od predávajúceho a bez informácie o dátume spotreby

Tovar čiastočne, alebo úplne spotrebovaný

Textilný tovar, ktorý bol znehodnotený nesprávnym praním, žehlením

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII

Kupujúci je povinný hneď po zistení nedostatkov doručeného tovaru informovať o tom predávajúceho prostredníctvom mailu, najlepšie aj s priloženou fotografiou poškodeného tovaru, resp. tovaru po záruke. Takto poškodený tovar potom kupujúci zašle na náklady predávajúceho na jeho spätnú adresu spolu s faktúrou. V prípade, že tovar spĺňa podmienky pre reklamáciu, bude suma za zásielku uhradená na účet kupujúceho do 7 dní od prevzatí tovaru predávajúcim.